Webshop accessoires & onderdelen

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DOMO

1. TOEPASSELIJKHEID VAN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Tenzij geschreven strijdig beding, zijn alle verhandelingen onderworpen aan huidige algemene verkoopsvoorwaarden en aan de bijzondere voorwaarden jaarlijks bevestigd bij afzonderlijk schrijven. De toestemming van de verkoper is uitdrukkelijk onderworpen aan de aanvaarding door de koper van de huidige voorwaarden die als essentieel beschouwd worden.
Onze algemene verkoopsvoorwaarden primeren alle andere, en, bij het sluiten van een overeenkomst met ons, verzaken onze cliënten uitdrukkelijk aan hun eigen algemene verkoopsvoorwaarde.

2. GELDIGHEID DER VERBINTENISSEN EN DER BESTELLINGEN
De voorstellen, overeenkomsten, verbintenissen en bestellingen kunnen slechts door de verkoper aanvaard worden na geschreven bekrachtiging van een van zijn directeurs. 
Bij het uitblijven van de weigering binnen de 12 dagen, geldt de bestelling als bekrachtigd.

3. PRIJZEN
Tarief : De verkoopsprijzen vermeld op het officieel tarief van de verkoper zijn de conventionele nettoprijzen gebonden aan een programmaovereenkomst, B.T.W. niet inbegrepen, ter uitsluitend gebruik der handelaars toegelaten tot de verkoop van elektrische huishoudapparaten. De koper bekomt op deze netto basisprijzen kortingen naargelang de functies welke hij uitoefent en die bepaald worden in de bijzondere voorwaarden.

4. EERLIJK GEBRUIK VAN DE MEDEDINGING
De koper verbindt zich uitdrukkelijk de eerlijke gebruiken van de mededinging te eerbiedigen en geen daden te stellen strijdig met de wet betreffende de marktpraktijken van 6.4.2010.  In het bijzonder verbindt de koper zich, niet met verlies te verkopen noch de producten van de verkoper te gebruiken als aanlokkingsartikel, door een uitzonderlijk geringe winstmarge te nemen. De koper onthoudt zich van iedere publiciteit langs de pers, door uitdeling van prospectussen of door andere middelen, met als doel oneerlijke mededinging in de hand te werken. De koper verbindt zich eveneens de eerbiediging van huidig artikel aan zijn eigen voortverkopers op te leggen. In geval van niet naleving van dit artikel door de koper behoudt de verkoper zich het recht voor, alle leveringen te schorsen tot dat de toestand geregulariseerd is en de orde hersteld is.

5. VERANDERING DER PRIJZEN: AFKORTINGEN EN VOORWAARDEN
De prijs vermeld op de bestelbon kan niet als definitief beschouwd worden.
De gefactureerde prijs zal deze zijn die op het ogenblik van de levering in voege zal zijn.
De koper heeft echter het recht zijn bestellingen te annuleren indien de verkoper een prijsverhoging van meer dan 5% (B.T.W. niet inbegrepen) factureert.

6. LEVERING EN TERMIJN
De koopwaren worden geacht op het fabriek aanvaard te zijn en buiten strijdig beding worden ze op risico van de koper vervoerd. Deze laatste draagt de verantwoordelijkheid van het vervoer, van verliezen, diefstallen of beschadigingen die tijdens het vervoer kunnen plaatshebben, zelfs zo de expeditie vrachtvrij geschiedt.
De verkoper is bereid een verzekering tot dekking van deze risico’s af te sluiten op geschreven aanvraag van de koper volgens de onderrichtingen en voor rekening van deze laatste.
Alle gevallen van overmacht of van heirkracht schorsen de verplichtingen van de verkoper op en ontheffen hem van iedere verantwoordelijkheid in geval van laattijdigheid of onmogelijkheid van levering. In zulke gevallen, behoudt de verkoper zich het recht voor, de verkoop in te trekken zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Buiten de gewone gevallen van oorlog, dreiging van oorlog, gedeeltelijke of algemene mobilisatie, overstromingen, vorst, brand enz. dienen als gewone gevallen van overmacht beschouwd te worden : het verbod van in- of uitvoer, de beperking van in- of uitvoer, beslissingen der overheden die moeilijkheden van leveringen met zich meebrengen en/of die de kostprijs in voege op het ogenblik van het sluiten van het contract zouden verhogen, gebrek aan vervoermiddelen, exploitatiegevallen, gebeurtenissen waardoor de invoerders handelaars, leveranciers ons in de onmogelijkheid zouden stellen onze leveringen te verrichten alsook iedere gebeurtenis die de grondslag van de overeenkomst zou veranderen.

7. VERVOERSKOSTEN
De leveringen voor een nettobedrag beneden de € 300 genieten niet van de vrachtvrijheid.

8. BETALINGEN
Onze facturen zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na factuurdatum, netto en uitsluitend in geld, per gewaarborgde (bank)cheque of per bankoverschrijving
In geval van niet betaling, of gedeeltelijke betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat hiertoe een aanmaning vereist is op het factuurbedrag een intrest verschuldigd van 1,5% per maand. 
Bovendien zal in geval van niet stipte betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15% der verschuldigde bedragen.
De verkoper zal anderzijds opnieuw bezit kunnen nemen van de goederen waarvan hij eigenaar is en blijft tot de volledige betaling en hij zal het recht hebben betaling te eisen van een forfaitaire vergoeding van 20% van het bedrag der bestelling voor de geleden schade.
De verkoper heeft eveneens het recht zijn leveringen te schorsen en contante betaling te eisen voor iedere nieuwe verzending van koopwaren. Steeds in geval van het volledig of gedeeltelijk in gebreke blijven van betaling, wordt ieder verschuldigd blijvende bedrag, door wissels gedekt, die wij bij wijze van uitzondering in betaling zouden hebben aangenomen, onmiddellijk eisbaar en de koper zal geen recht meer hebben op eender welke termijn of betalingsfaciliteit. De koper zal de betaling van vervallen facturen om geen enkele reden mogen weigeren, zelfs niet in geval van geschil tussen hem en de verkoper. Hij zal ondermeer geen latere betwisting mogen inroepen om vroegere leveringen, waarover geen enkele betwisting bestaat, niet te betalen.
 
9. WAARBORGEN
Alle producten worden vergezeld van een waarborgbewijs CEG 1 dat, overeenkomstig het besluit van 15-01-64 behoorlijk ingevuld aan de verbruiker dient afgegeven te worden. Deze waarborg kan geen enkel ander gevolg hebben dan de verkoper te verplichten gratis te herstellen of, zo nodig, het defecte apparaat te vervangen, zonder enige schadevergoeding van welke aard dan ook.

10. TERUGZENDING
De verkoper aanvaardt geen enkele terugzending van koopwaar zonder zijn voorafgaandelijk geschreven toestemming.

11. BEZWAREN
Onverminderd de toepassing van artikel 6 van huidige overeenkomst voor wat betreft de controle der koopwaren, dienen de bezwaren, om geldig te zijn, toe te komen binnen de 8 dagen na ontvangst van het vrachtgoed en dit per aangetekend schrijven. Na verloop van deze termijn, zullen de klachten niet meer in overweging genomen worden. Het feit een bezwaren in te dienen, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, laat de koper niet toe, de betaling van deze factuur uit te stellen.

12. Het gebruik van wisselbrieven of aanvaarding van betalingstermijn brengt geen schuldvernieuwing of afwijking van huidige algemene voorwaarden mee.

13. Bij betwisting tussen partijen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout  en het Vredegerecht van het Kanton Herentals bevoegd, Partijen komen overeen dat uitsluitend het Belgisch recht van toepassing is.

 

EXTRA VERKOOPSVOORWAARDEN DOMO WEBSHOP VOOR ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

Linea2000 hanteert volgende regels voor retourneren voor aankopen van onderdelen en accessoires vanuit de online Domo webshop. Terug sturen van artikelen is enkel mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen. Na het verstrijken van deze termijn is de koopovereenkomst een feit.

Indien u een product wilt retourneren, dan kan dit uitsluitend als:
* U deze binnen de termijn van 14 werkdagen terugstuurt of omruilt.
* De producten in de onbeschadigde, niet beschreven, originele fabrieksverpakking zitten
* De producten compleet, niet gebruikt en onbeschadigd zijn
Laat producten bij twijfel ongeopend in de originele verpakking anders kunnen deze niet meer teruggestuurd en omgeruild worden. Geopende artikelen die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden blijven uw eigendom. Zou u deze alsnog terugsturen, dan komen deze niet in aanmerking als geldige retour.

Wilt u een artikel retour sturen gelieve de volgende zaken in acht te nemen:
* Gelieve steeds de originele zendnota of het ordernummer en uw gegevens in de verpakking te sluiten zodat wij een correcte terugbetaling kunnen garanderen.
* Het pakket dient deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn.
* Indien u wenst gebruik te maken van het retourrecht, geschiedt de terugzending op kosten van de consument. 
* De terugbetaling geschiedt steeds middels bankoverschrijving en dit uiterlijk 15 kalenderdagen nadat het goed door ons opnieuw in ontvangst genomen werd.
* Het retourrecht geldt onder geen beding voor goederen, afgehaald en betaald in een van onze verkooppunten maar enkel voor de accessoires aangekocht in de online Domo webshop.

Domo hanteert volgende indicatieve levertermijnen:
- voor België: 1 week
- voor buitenland: 2 weken

Verkoopsvoorwaarden webmaster